"DOBRZE ZROBIONE JEST LEPSZE NIŻ POWIEDZIANE"

WYPADEK PRZY PRACY

Jeżeli uległeś wypadkowi w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, delegacji czy też w drodze z lub do pracy należy Ci się jednorazowe odszkodowanie, które wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Przesłanką nabycia prawa do jednorazowego odszkodowania jest doznanie przez pracownika stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Stały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Natomiast za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, które jednak może ulec poprawie. Rekompensata nie należy się jednak w przypadku naruszenia przez pracownika przepisów ochrony pracy, rażącego niedbalstwa, nietrzeźwości lub bycia pod wpływem środków odurzających.

Dochodzenie jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy

W celu uzyskania jednorazowego odszkodowania należy złożyć do zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiednią dokumentację potwierdzającą zaistniałe zdarzenie:

 • wypełniony wniosek o odszkodowanie powypadkowe,
 • protokół powypadkowy, sporządzony przez pracodawcę,
 • dokumentację medyczną,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wraz z informacją o zakończonym leczeniu i rehabilitacji.

Po złożeniu takiego wniosku ZUS wydaje decyzję, w której wskazuje, czy i w jakiej wysokości przyznaje świadczenie bądź też odmawia jego przyznania. Od decyzji ZUS-u, jeżeli poszkodowany nie zgadza się z jego stanowiskiem, przysługuje odwołanie.

Zgodnie z przepisami, jednorazowa rekompensata przysługuje pracownikowi w wysokości 20 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego z poprzedniego roku za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Możesz ubiegać się o dodatkowe świadczenia

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej oprócz jednorazowego odszkodowania można ubiegać się także o następujące świadczenia:

 • zasiłek chorobowy - dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,
 • świadczenie rehabilitacyjne - dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy,
 • zasiłek wyrównawczy - dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy - dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
 • rentę szkoleniową - dla ubezpieczonego, w stosunku, do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,
 • rentę rodzinną - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
 • dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej, dodatek pielęgnacyjny oraz pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

DANE ADRESOWE

MK INCASSO

Aleja Wolności 18/6
62-800 Kalisz
NIP: 6181929894

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 08.00 - 16.00
Wtorek: 08.00 - 16.00
Środa: 08.00 - 16.00
Czwartek: 08.00 - 16.00
Piątek: 08.00 - 16.00

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Facebook

Instagram

DANE KONTAKTOWE

+48 530 402 504

biuro@mk-incasso.pl

© FIRMA WINDYKACYJNA "MK INCASSO WINDYKACJA I ODSZKODOWANIA" 2023