"DOBRZE ZROBIONE JEST LEPSZE NIŻ POWIEDZIANE"

POWIERNICZA CESJA WIERZYTELNOŚCI

Skutecznym narzędziem windykacyjnym, które wywiera duży wpływ psychologiczny na dłużnika jest forma sprzedaży wierzytelności firmie windykacyjnej. Proponujemy Państwu powierniczą cesję wierzytelności, która jest alternatywą dla zwykłej cesji wierzytelności.

Windykacja połączona z cesją

Powiernicza cesja wierzytelności jest to połączenie zwykłej cesji z windykacją. Firma windykacyjna rozlicza się z klientem po odzyskaniu należności. W praktyce jest to nic innego jak zlecenie windykacji z przeniesieniem na firmę windykacyjną praw przysługujących wierzycielowi. Pozwala nam to wywierać większy nacisk psychologiczny podczas negocjacji z dłużnikiem oraz opłacić koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, nie angażując czasu naszego klienta.

Podstawa prawna windykacji z cesją

Podstawę prawną cesji wierzytelności dokładnie opisują paragrafy 1-2 art. 509 Kodeksu Cywilnego. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Zalety stosowania windykacji z cesją

  • Umowa powierniczego przelewu wierzytelności ma ten walor, że dłużnik otrzymuje informacje o zmianie wierzyciela. Pozwala to prowadzić negocjacje w oderwaniu od emocji i konfliktów, które niejednokrotnie towarzyszą powstaniu długu. Często zdarza się, że dłużnik i wierzyciel długo się znają i nie potrafią podczas mediacji tych emocji opanować.
  • Firma windykacyjna nie musi też odnosić się w żaden sposób do zaszłości między wierzycielem i dłużnikiem. Może to mieć duże znaczenie w szczególnym przypadku, gdy dłużnikowi przysługują wzajemne roszczenia wobec wierzyciela.
  • Firma windykacyjna, zawodowo zajmujący się dochodzeniem roszczeń, może kierować powództwa o zapłatę do sądu właściwego ze względu na jego siedzibę, co ma duże znaczenie dla ekonomiki procesowej.
  • Zawarcie umowy powierniczego przelewu wierzytelności pozostaje także bez wpływu na uprawnienia wierzyciela do wpisania wierzytelności w koszty uzyskania przychodów, z których będzie mógł skorzystać, o ile zajdą okoliczności przewidziane w prawie podatkowym np. egzekucja wobec dłużnika zostanie umorzona jak bezskuteczna.
  • Zapraszamy do korzystania z jednorazowych cesji, bez konieczności podpisywania długoterminowych umów.

Poznaj pełną ofertę windykacji w MK INCASSO KALISZ windykacja należności

DANE ADRESOWE

MK INCASSO

Aleja Wolności 18/6
62-800 Kalisz
NIP: 6181929894

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 08.00 - 16.00
Wtorek: 08.00 - 16.00
Środa: 08.00 - 16.00
Czwartek: 08.00 - 16.00
Piątek: 08.00 - 16.00

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Facebook

Instagram

DANE KONTAKTOWE

+48 530 402 504

biuro@mk-incasso.pl

© FIRMA WINDYKACYJNA "MK INCASSO WINDYKACJA I ODSZKODOWANIA" 2023