"DOBRZE ZROBIONE JEST LEPSZE NIŻ POWIEDZIANE"

BAZA WIEDZY

Spis treści

Wiedza - MC INCASSO Windykacja i Odszkodowania

Powrót do spisu treści

Firma windykacyjna

Firma, która zajmuje się przeprowadzaniem procesu windykacji, czyli dochodzenia własności na drodze prawnej. Wiele dużych przedsiębiorstw posiada specjalne działy zajmujące się windykacją, a niektóre z nich są wspomagane właśnie przez wyspecjalizowane, zewnętrzne firmy windykacyjne. Korzystać z nich mogą jednak też osoby fizyczne nie prowadzące własnego przedsiębiorstwa. Firmy windykacyjne prowadzą w imieniu Klienta wszystkie czynności, które mają na celu nakłonienie dłużnika do zwrócenia należności. Poznaj firmę MK INCASSO - Kim jesteśmy

Powrót do spisu treści

Windykacja

Proces dochodzenia własności drogą prawną. Słowo pochodzące z łaciny - vindicatio oznacza dochodzenie roszczeń. Są to wszelkie działania, jakie są podejmowane w celu zaspokojenia roszczeń (odzyskania rzeczy/pieniędzy) wobec podmiotu, który winny jest je przekazać na rzecz innego podmiotu. Windykacja jest całkowicie legalna i dopuszcza wszystkie działania, które nie naruszają obowiązującego w kraju prawa. Poznaj ofertę MK INCASSO - Windykacja należności

Powrót do spisu treści

Wierzyciel

Osoba, której należy się świadczenie, czyli mająca prawo do wierzytelności. Wierzycielem jest zatem ten, na rzecz którego dłużnik zobowiązany jest dokonać spłaty długu.

Powrót do spisu treści

Dłużnik

Osoba zobowiązana do spełnienia świadczenia na rzecz innej osoby (wierzyciela) na podstawie łączącego je stosunku zobowiązaniowego.

Powrót do spisu treści

Dług

Obowiązek świadczenia pieniężnego, który nie jest spełniony przez dłużnika wobec wierzyciela. Długiem określa się niespełnienie tego obowiązku w czasie, który został określony w dokumencie nakładającym świadczenie. Dokumentem tym może być na przykład:

  • umowa kredytowa,
  • umowa o pożyczkę,
  • umowa handlowa, faktura, rachunek,
  • decyzja sądu (kary, alimenty).

Powrót do spisu treści

BIG - Biuro Informacji Gospodarczej

BIG (Biuro Informacji Gospodarczej) – przedsiębiorstwo, które zajmuje się zbieraniem raportów o zadłużeniu osób i firm. BIG jest rejestrem dłużników, a umieszczenie w nim danej osoby lub firmy mobilizuje do spłaty długu. Zamieszczenie w rejestrze zmniejsza wiarygodność danego podmiotu gospodarczego. Nadzór nad biurami informacji gospodarczej sprawuje Ministerstwo Rozwoju. Główne biura informacji gospodarczej w Polsce to:

  • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG),
  • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Spółka Akcyjna,
  • Krajowy Rejestr Długów BIG.

W biurach informacji gospodarczej przedsiębiorca może sprawdzić każdego innego przedsiębiorcę (bez ograniczeń) oraz każdego konsumenta (ale wymaga to jego pisemnej zgody). Konsument również może bez ograniczeń sprawdzać wszystkich przedsiębiorców.

Powrót do spisu treści

Komornik sądowy

Komornik sądowy – funkcjonariusz publiczny, który zajmuje się wykonywaniem decyzji wydanych na drodze procesu egzekucyjnego. Nadzór nad komornikiem sądowym sprawuje odpowiedni sąd rejonowy. Komornik jest w trakcie wykonywania czynności zawodowych niezawisły i podlega wymienionemu wyżej kodeksowi, ustawie, orzeczeniom sądowym oraz prezesowi właściwego mu sądu rejonowego. Komornika sądowego może powołać i odwołać Minister Sprawiedliwości.

Powrót do spisu treści

Egzekucja komornicza

Egzekucja komornicza – może być zastosowana wtedy, gdy pomimo tego, że sąd nakazał spłatę zadłużenia firmie bądź zadłużonej osobie, dłużnik nie wywiązał się z tego obowiązku. Egzekucją komorniczą zajmuje się profesjonalny urzędnik – komornik. Działa na podstawie wniosku od wierzyciela, w ramach nakazu zapłaty lub wyroku wydanego przez sąd w postępowaniu. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego - wniosek rozpoczynający postępowanie mające na celu egzekucję należności przez wybranego komornika sądowego z majątku dłużnika.

Powrót do spisu treści

Cesja wierzytelności

Cesja wierzytelności - jest to rodzaj umowy stanowiący przeniesienie wierzytelności (świadczenia) między wierzycielem a osobą trzecią, która nabywa w ten sposób wierzytelność. Przenosimy wszystkie prawa związane z wierzytelnością. Poznaj ofertę MK INCASSO - Powiernicza cesja wierzytelności

Powrót do spisu treści

Przedawnienie

Przedawnienie - to data, po upływie której dłużnik nie będzie miał prawa dochodzić niespłaconego długu. Np. roszczenia z tytułu niezapłaconych faktur przedawniają się po upływie 2 lat (art. 554 Kodeksu cywilnego).

Powrót do spisu treści

Przedawnienie roszczeń powypadkowych

Przedawnienie roszczeń wypadkowych – roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej przedawniają się z upływem 3 lat od daty wypadku, a w przypadku występku lub zbrodni (np. wypadek samochodowy z uszkodzeniem ciała na czas przekraczający 7 dni), w terminie 20 lat. Zakończenie sprawy przez ubezpieczyciela, nie zamyka drogi do dochodzenia praw przed sądem.

Powrót do spisu treści

Pozew do sądu

Pozew do sądu – pozew składany w formie papierowej do sądu, w jego wyniku wierzyciel otrzymuje nakaz zapłaty.

Powrót do spisu treści

E-sąd

ESĄD - jeden z wydziałów Sądu Rejonowego w Lublinie, który prowadzi wszystkie sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym (dla terytorium całego kraju).

Powrót do spisu treści

Nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty - orzeczenie sądowe, które stanowi tytuł egzekucyjny (tzn. uprawniający do uzyskania klauzuli wykonalności i po jej uzyskaniu do przymusowego dochodzeni spłaty zobowiązań).

Powrót do spisu treści

Dane wrażliwe

Dane wrażliwe - to dane osobowe podlegające szczególnej ochronie. Zalicza się do nich np. stan zdrowia, wyznanie, czy sympatie ideologiczne.

Powrót do spisu treści

Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy - rodzaj wywiadu, mający na celu pozyskiwanie informacji na temat gospodarki danego przedsiębiorstwa. Poznaj ofertę MK INCASSO - Wywiad gospodarczy

Powrót do spisu treści

Odszkodowanie

Odszkodowanie - świadczenie, które należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu prawa cywilnego, który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność. Poznaj ofertę MK INCASSO - Odszkodowania

Powrót do spisu treści

Zadośćuczynienie pieniężne

Zadośćuczynienie pieniężne – w prawie polskim jeden z dwóch sposobów wyrównania szkody niemajątkowej. Przepisy prawne szczegółowo regulują, w jakich przypadkach zadośćuczynienie może być przyznane. Podstawowymi przepisami w tym zakresie są art. 445 i 448 kodeksu cywilnego.

Powrót do spisu treści

Likwidacja szkody

Likwidacja szkody - czynności wykonywane po wypadku ubezpieczeniowym przez zakład ubezpieczeniowy, w celu ustalenia przyczyn i skutków wypadku oraz obliczenia wysokości odszkodowania należnego poszkodowanemu bądź osobie upoważnionej.

Powrót do spisu treści

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność cywilna - odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu, jaką ponosi osoba zobowiązana do jej naprawienia. Odpowiedzialność cywilna może wynikać z czynu niedozwolonego lub wiązać się z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania.

Powrót do spisu treści

Kancelaria Odszkodowawcza

Kancelaria Odszkodowawcza - to podmiot gospodarczy lub fundacja pomagająca poszkodowanym uzyskać uczciwą kwotę odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, często zaniżonego. Działalność zwykle związana jest z ryzykiem, polegającym na tym, że kancelaria zarabia, tylko odnosząc sukces i przyjmując do sprawy procentową prowizję, za uzyskany wynik, czym zasadniczo różni się od zwykłego prawnika, który działa tylko w oparciu o zapłaty z góry, bez pewnego wyniku i sukcesu. Poznaj ofertę MK INCASSO - Odszkodowania

Powrót do spisu treści

Osoba poszkodowana

Osoba poszkodowana - osoba, która poniosła szkodę z własnej lub innej osoby, przedmiotu szkodę. W przypadku szkody, do której przyczyniła się trzecia osoba, zawsze przysługuje odszkodowanie z OC tej osoby lub jego jako osoby, podmiotu.

Powrót do spisu treści

Sprawca szkody

Sprawca szkody - to osoba lub podmiot, czasem przedmiot, który przyczynił się do szkody. Sprawca szkody jest odpowiedzialny cywilnie za poniesioną szkodę i powinien ją naprawić, wypłacić odszkodowanie, a także zadośćuczynienie.

Powrót do spisu treści

Ustawa z 3 marca 2013 r o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Ustawa z 3 marca 2013 r o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – pozwala obciążyć dłużnika kosztami windykacji. http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,29,147,2307,,20130328,ustawa-z-dnia-8032013-r-o-przeciwdzialaniu-nadmiernym.html

Powrót do spisu treści

DANE ADRESOWE

MK INCASSO

Aleja Wolności 18/6
62-800 Kalisz
NIP: 6181929894

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 08.00 - 16.00
Wtorek: 08.00 - 16.00
Środa: 08.00 - 16.00
Czwartek: 08.00 - 16.00
Piątek: 08.00 - 16.00

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Facebook

Instagram

DANE KONTAKTOWE

+48 530 402 504

biuro@mk-incasso.pl

© FIRMA WINDYKACYJNA "MK INCASSO WINDYKACJA I ODSZKODOWANIA" 2023