"DOBRZE ZROBIONE JEST LEPSZE NIŻ POWIEDZIANE"

BEZPŁATNY KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH

31 lipiec 2021 MK INCASSO Windykacja i Odszkodowania

W ostatnim czasie dał się zaobserwować wzmożony trend polegający na korzystaniu przez dłużników z procedur postępowania upadłościowego oraz postępowań restrukturyzacyjnych w tym tzw. covidówki, czyli uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu.

Dzisiaj, o tym czy dłużnik jest niewypłacalny (albo zagrożony niewypłacalnością) wierzyciel dowiaduje się z reguły od syndyka, zarządcy albo nadzorcy sądowego już po ogłoszeniu upadłości lub otwarciu restrukturyzacji. Trwają jednak prace nad stworzeniem Krajowego Rejestru Zadłużonych, który ma da wierzycielowi możliwość sprawdzenia dłużnika np. przed zawarciem umowy.

Krajowy Rejestr zadłużonych

Krajowy Rejestr zadłużonych ma być jawną bazą danych podmiotów niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub takich, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję, prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe. Ma on być dostępny bezpłatnie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Początkowo rejestr miał ruszyć 20 grudnia 2020roku. Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 odroczyła termin wejścia w życie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych w zakresie funkcjonowania tego rejestru i podała termin 1 lipca 2021. Obecnie termin znów został przesunięty i ustalony jest na 1 grudnia 2021 r.

Krajowy Rejestr Zadłużonych - MC INCASSO Windykacja i Odszkodowania

Dane rejestru

Dane do rejestru będą przekazywane z sądów i kancelarii komorniczych, co za tym idzie nie każdy dłużnik będzie widniał w bazie danych. Przedsiębiorca nie będzie mógł złożyć wniosku o wpisanie swojego dłużnika do rejestru. Zgodnie z art. 4 ustawy Rejestr jest jednak jawny. Każdy ma prawo zapoznać się z danymi ujawnionymi w Rejestrze oraz danymi objętymi treścią obwieszczeń za pośrednictwem sieci Internet. Jawność Rejestru jest szczególnie istotna z punktu widzenia wierzycieli, którzy będą mogli weryfikować swoich kontrahentów oraz bez przeszkód poznać szczegóły prowadzonych z ich udziałem postępowań

Informacje zawarte w Rejestrze, co do zasady nie podlegają wykreśleniu. Jednakże Ustawa wprowadza ogólną regułę, iż dane w nim zawarte nie będą ujawniane po upływie 10 lat od prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania, którego dotyczą, chyba że ustawa stanowi inaczej. Ustawa wprowadza wyjątki od tej zasady, które znajdą zastosowanie np. w przypadku zatwierdzenia układu, ustalenia planu spłaty wierzycieli i w przypadku prawomocnego umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli. 

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych ma prowadzić w systemie informatycznym Minister Sprawiedliwości. Sprawdzić dłużnika będzie można po numerze PESEL lub w przypadku innych podmiotów po numerze KRS. Łatwość dostępu do danych z rejestru stanowi jedno z głównych założeń ustawy o KRZ. Według niektórych opinii prawników planowany kształt rejestru może być niezgodny z prawem do prywatności i ochroną danych osobowych. Miałoby to dotyczyć głównie dłużników alimentacyjnych, w których przypadku informacja o zaległościach byłaby ujawniana przez 7 lat od czasu ukończenia postępowania egzekucyjnego.

Według autorów projektu przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych w KRZ będzie zgodne z prawem, gdyż jest ono niezbędne w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego nie tylko w obszarze działalności gospodarczej). Ujawniane nr. PESEL ma w związku z tym być niezbędne, by zagwarantować wiarygodność zawartych w KRZ informacji – jako jedyny pewny sposób identyfikacji osoby fizycznej.

Wraz z Krajowym rejestrem Zadłużonych wprowadzona ma zostać informatyzacja postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Kto będzie mógł znaleźć się w rejestrze? Mogą tam zostać wpisani dłużnicy przeciwko którym toczy się lub toczyło:

  • postępowanie restrukturyzacyjne,
  • postępowanie upadłościowe lub wtórne postępowanie upadłościowe,
  • prawomocne orzeczeniu zakazu,
  • uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego,
  • umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego,
  • umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Urząd Skarbowy albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • egzekucja świadczeń alimentacyjnych.

źródło: Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. 2019 poz. 55)

DANE ADRESOWE

MK INCASSO

Aleja Wolności 18/6
62-800 Kalisz
NIP: 6181929894

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 08.00 - 16.00
Wtorek: 08.00 - 16.00
Środa: 08.00 - 16.00
Czwartek: 08.00 - 16.00
Piątek: 08.00 - 16.00

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Facebook

Instagram

DANE KONTAKTOWE

+48 530 402 504

biuro@mk-incasso.pl

© FIRMA WINDYKACYJNA "MK INCASSO WINDYKACJA I ODSZKODOWANIA" 2023