"DOBRZE ZROBIONE JEST LEPSZE NIŻ POWIEDZIANE"

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU ODMOWY ODSZKODOWANIA

23 luty 2021 MK INCASSO Windykacja i Odszkodowania

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania i co jeżeli odmówi wypłaty? Ubezpieczenie ma chronić na wielu płaszczyznach. Rynek odszkodowań jest bardzo duży a każdy może wybrać dowolne towarzystwo ubezpieczeniowe. Wybierając firmę ubezpieczeniową chcemy aby usługi były świadczone na jak najwyższym poziomie a wypłata ewentualnego odszkodowania nastąpiła jak najszybciej. Często jednak zdarza się, że wypłata odszkodowania staje się walką z ubezpieczycielem, procedury opóźniają się a finalnie ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowań lub zaniża jego wartość.

Co zrobić w przypadku odmowy odszkodowania - MC INCASSO Windykacja i Odszkodowania

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych

Proces likwidacji szkody powinien nastąpić niezwłocznie. Najważniejsze informacje o zasadach likwidacji szkód z OC znajdziemy w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z zapisami ustawy, zakład ubezpieczeń powinien podjąć decyzję o likwidacji szkody i wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od dostarczenia odpowiedniej dokumentacji przez osobę poszkodowaną. Jeżeli jednak z jakiś względów termin ten nie może zostać dotrzymany, osoba poszkodowana powinna zostać o tym pisemnie poinformowana.

W trakcie tych 30 dni ubezpieczyciel powinien przekazać na rzecz poszkodowanego tzw. bezsporną część odszkodowania. W przypadku spraw spornych ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie przed upływem 2 tygodni od dnia, w którym możliwe było wyjaśnienie okoliczności wypadku. Termin ten nie może jednak przekroczyć ustawowego czasu 90 dni, licząc od daty złożenia przez poszkodowanego dokumentów. Jeżeli tego nie zrobi, możemy żądać zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

Ile wynoszą odsetki?

Jeżeli z umowy lub ustaleń stron nie wynika nic innego, należne są odsetki ustawowe. Wysokość odsetek ustawowych określa Rada Ministrów w Rozporządzeniu. Obecnie, od 24.12.2014 r. wynoszą one 8% w stosunku rocznym. Wcześniej, od 15.12.2008 r., wysokość odsetek ustawowych wynosiła 13% w stosunku rocznym. W pozwie (w procesie), niezależnie od okresu za jaki dochodzi się odsetek ustawowych za opóźnienie, nie należy wskazywać tych wartości. Będące skutkiem żądania powoda prawomocne orzeczenie przez Sąd obowiązku zapłaty odszkodowania wraz z odsetkami za opóźnienie od danej daty, wystarcza do ich egzekwowania od ubezpieczyciela w należnej wysokości.

Odmowa wypłaty lub zaniżenie wysokości odszkodowania

W sytuacji gdy firma ubezpieczeniowa odmawia wypłaty odszkodowania lub znaczenie zaniża jego wartość możesz się odwołać. Jeżeli to nie przyniesie efektu możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego lub skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Na napisanie odwołania jest dużo czasu bo w większości przypadków aż trzy lata. Przy odmowie wypłaty odszkodowania ubezpieczyciel musi w pełni uargumentować swoja decyzję podstawą prawną.

Przedawnienie roszczeń

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania podając jako podstawę prawną przedawnienie roszczenia. Zgodnie z art. 819 K.C., roszczenia dotyczące umów ubezpieczeniowych przedawniają się po upływie 3 lat, liczonych od dnia, w którym nastąpiła wymagalność roszczenia. Pisząc prostym językiem, istotny jest sam moment zgłoszenia szkody. W przypadku jednak kiedy czyn sprawcy jest zbrodnią bądź występkiem (w rozumienia prawa karnego) termin ten ulega wydłużeniu do 20 lat.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Procedura odwołania do ubezpieczyciela wymaga profesjonalnego działania, dlatego warto skorzystać z firmy posiadającej w tym zakresie wiedzę i doświadczenie. Skorzystanie z usług profesjonalistów niekoniecznie wiąże się z długotrwałymi procesami sądowymi. Droga sądowa to ostateczność. W większości przypadków pełnomocnicy negocjacje przeprowadzają poza instytucją sądową.

Skarga do Rzecznika

W przypadku wystąpienia problemów z firma ubezpieczeniową, pomimo odwołania, dobrym krokiem jest skierowanie odwołania do Rzecznika Ubezpieczeniowego. Stoi on na straży osób pokrzywdzonych i ich interesów. Skorzystanie z jego pomocy pozwala również na rozwiązanie sporu polubownie i uniknięcie batalii sądowych. Taką skargę koniecznie składamy w formie pisemnej, opisując cały bieg sprawy i dołączając wszystkie dokumenty i dowody. Jeżeli rzecznik stwierdzi, że zostały naruszone interesy poszkodowanego, może wskazać środki działania, skierować do ubezpieczyciela prośbę o ponowne rozpatrzenie a nawet zawiadomić odpowiednie organy ścigania jak Prokuratura, Komisja Nadzoru Finansowego czy Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak złożyć reklamację, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Jest kilka dróg aby złożyć skuteczną reklamację od decyzji ubezpieczyciela:

  • Metoda elektroniczna czyli wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej ubezpieczyciela.
  • Metoda pisemna czyli wydrukowanie formularza dostępnego na stronie ubezpieczyciela i złożenie go osobiście w jego siedzibie czy wysłanie dokumentu pocztą elektroniczną.
  • Metoda ustna czyli skontaktowanie się z ubezpieczycielem telefonicznie pod podanym numerem infolinii i szczegółowe opisanie sprawy.
  • Metoda elektroniczna czyli dokładne opisanie sprawy i wysłanie jej korzystając z poczty elektronicznej.
  • Ubezpieczony ma również prawo złożyć osobista reklamacje w każdej ogólnodostępnej placówce ubezpieczyciela.

Nie wiesz jak się do tego zabrać? Skontaktuj się z nami. Poznaj ofertę MK Incasso: Odszkodowania

DANE ADRESOWE

MK INCASSO

Aleja Wolności 18/6
62-800 Kalisz
NIP: 6181929894

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 08.00 - 16.00
Wtorek: 08.00 - 16.00
Środa: 08.00 - 16.00
Czwartek: 08.00 - 16.00
Piątek: 08.00 - 16.00

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Facebook

Instagram

DANE KONTAKTOWE

+48 530 402 504

biuro@mk-incasso.pl

© FIRMA WINDYKACYJNA "MK INCASSO WINDYKACJA I ODSZKODOWANIA" 2024